Dzisiaj jest: 25. 04. 2024
E-mail: Hasło:
Nie pamiętam hasła / Rejestracja
E-mail: Hasło:
Nie pamiętam hasła / Rejestracja

Regulamin z dnia 04.12.2012, ze zmianami z dnia 13.04.2015 oraz z dn. 24.05.20181. OBOWIĄZYWANIE I OKREŚLENIE POJĘĆ

 
1.1. Regulamin interaktywnej platformy komunikacyjnej Betreuerin.pl został napisany według prawa polskiego i określa zasady funkcjonowania platformy oraz obowiązki, prawa jej Użytkowników i Właściciela/Wydawcy oraz zakres odpowiedzialności Właściciela/Wydawcy.
1.2. Każdy rejestrujący się na platformie akceptuje niniejszy Regulamin i tym samym zobowiązuje się do przestrzegania jego zapisów.
1.3. Platforma Betreuerin.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdej chwili bez podania powodów. Użytkownik zostanie poinformowany natychmiast przez opublikowanie tekstu Regulaminu na platformie, z zastrzeżeniem, iż wszelkie usługi aktywowane przed wejściem w życie nowego / zmienionego Regulaminu będą realizowane na dotychczasowych warunkach.
1.4. Warunkiem korzystania z platformy jest akceptacja Regulaminu w całości, z ewentualnymi późniejszymi zmianami.
1.5. Interaktywna platforma komunikacyjna - portal internetowy funkcjonujący pod adresem internetowym www.betreuerin.pl i www.betreuerin.com.pl oferujący usługi drogą elektroniczną dotyczące opieki, umożliwiający znalezienie pracy lub pracownika, poprzez zamieszczenie ofert pracy i profili.
1.6. Użytkownik - firma, bądź osoba prywatna (pełnoletnia, ukończone 18 lat) korzystająca z portalu.
1.7. Właściciel/Wydawca - Betreuerin.pl portal udostępniający platformę i świadczący usługi drogą elektroniczną.
1.8. Konto Użytkownika - dostępne dla Użytkownika konto, utworzone po uprzednim zarejestrowaniu się, gdzie znajdują się dane Użytkownika, które udostępnił dobrowolnie, akceptując postanowienia Regulaminu i którymi może dowolnie zarządzać tj. ma prawo do ich poprawiania, aktualizowania i usuwania.
1.9. Ogłoszenie - treść zamieszczona na platformie Betreuerin.pl, mogąca zawierać zdjęcia, loga, inne dane, opublikowana przez Użytkownika dobrowolnie i podlegające zmianom.

2. ŚWIADCZENIE USŁUG

2.1. Świadczenie usług rozpoczyna się po wypełnieniu przez Użytkownika formularza rejestracyjnego i zaakceptowania Regulaminu portalu Betreuerin.pl.
2.2. Użytkownik oświadcza że:
- podane przez niego w formularzu dane oraz załączone dokumenty są prawdziwe oraz zgodne ze stanem faktycznym oraz że zostały zamieszczone na platformie dobrowolnie.
- zapoznał się z Regulaminem portalu, akceptuje jego zapisy i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
- podane dane nie naruszają praw osób trzecich.
- wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku na potrzeby związane z funkcjonowaniem platformy.  Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, iż platforma Betreuerin.pl może wezwać Użytkownika do potwierdzenia danych zawartych w formularzu.
- jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
2.3. Platforma Betreuerin.pl  zastrzega sobie:
-  prawo do przejściowego lub całkowitego zaprzestania świadczenia usług ze względu na problemy techniczne lub inne.
- prawo zaprzestania świadczenia usług i skasowania konta Użytkownika w przypadku nieprzestrzegania przez niego Regulaminu lub w przypadku, kiedy to dostarczenie usług jest niemożliwe z winy Użytkownika.
- prawo do wysyłania na podany przez Użytkownika mail informacji dotyczących funkcjonowania platformy.
- prawo do zablokowania dostępu Użytkownikom zamieszczającym treści nielegalne lub gorszące.
- prawo do ujawnienia danych Użytkownika na żądanie odpowiednich władz.
- prawo do oferowania usług odpłatnych.

3. ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ

3.1. Zamieszczanie ogłoszeń na platformie Betreuerin.pl jest bezpłatne.
3.2. Korzystanie z platformy i zamieszczanie ogłoszeń jest równoznaczne z akceptacją aktualnego Regulaminu.
3.3. Użytkownik zamieszczając ogłoszenia podaje dobrowolnie do wiadomości publicznej informacje typu: adresy, numery telefonu, dane osobowe i jest świadomy faktu, iż będą one dostępne dla innych Użytkowników internetu oraz niniejszym wyraża na to zgodę. Ogłoszenia mogą również być indeksowane przez wyszukiwarki, na co również Użytkownik wyraża zgodę.
3.4. Zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń które:
- wprowadzają w błąd
- zawierają treści powszechnie uznawane za lubieżne, prowokacyjne, obraźliwe, wulgarne, naruszają zasady dobrego wychowania i moralności
- zawierają nazwy i reklamy stron www i konkurencyjnych stron internetowych
- naruszają w jakikolwiek sposób przepisy prawa lub naruszają dobra osób trzecich
- nie zawierają nazwy pracodawcy / zleceniodawcy i miejsca pracy
- dotyczą produktów i usług nie związanych z tematyką platformy Betreuerin.pl
3.5. Ogłoszenia wymienione w punkcie 3.4. będą usuwane bez odszkodowania.
3.6. Właściciel/Wydawca platformy ma prawo do odmowy przyjęcia ogłoszenia lub jego dalszego publikowania bez podania przyczyn.

4. PROMOWANIE OGŁOSZEŃ

4.1. Zamieszczanie ogłoszeń dokonywana jest za pomocą formularza zamieszczonego w panelu Użytkownika.
4.2. Publikowanie ogłoszeń na platformie Betreuerin.pl jest bezpłatne.
4.3. Betreuerin.pl umożliwia swoim Użytkownikom promowanie ogłoszeń, które podlega opłacie.
4.4. Wynagrodzenie platformy Betreuerin.pl za promocję ogłoszeń jest ustalone w oparciu o cennik obowiązujący w dniu złożenia zamówienia na promocję danego ogłoszenia przez Użytkownika.
4.5. Platforma Betreuerin.pl zastrzega sobie prawo do zmiany obowiązujących cen w każdym czasie i bez podania przyczyn.
4.6. Promowanie ogłoszeń następuje za pomocą serwisu Dotpay, który obsługuje usługę SMS Premium. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Zasady korzystania z serwisu Dotpay znajdują się: http://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy/, http://www.dotpay.pl/regulamin-serwisow-sms-premium/.
 4.7. Serwis Dotpay oferuje usługę promowania ogłoszeń za pomocą SMS. Użytkownik wysyła wiadomość SMS z określoną treścią, a w odpowiedzi na niego otrzymuje kod aktywacyjny dla wybranego ogłoszenia.
4.8. Promocja ogłoszenia jest możliwa na 2 sposoby:
A. OFERTA TOP: zamieszczenia ogłoszenia w TOP, czyli w puli ogłoszeń na początku listy, w kolejności od najświeższej oferty, ogłoszenie jest kasowane automatycznie po okresie 30 dni. Opłata za wysłanie SMS wynosi 20,00 złotych + VAT, tj. 24,60 złotych brutto. SMS należy wysłać pod numer: 92058
B. OFERTA TOP FRESH: wyróżnienie ogłoszenia poprzez zamieszczenie go na początku listy ogłoszeń, bezpośrednio pod ofertami TOP, w kolejności od najświeższej oferty, ogłoszenie jest kasowane automatycznie po okresie 30 dni. Opłata za wysłanie SMS wynosi 9,00 złotych + VAT, tj. 11,07 złotych brutto. SMS należy wysłać pod numer: 79068
4.9. Korzystanie z serwisu SMS jest możliwe dla Osób uprawnionych do użytkowania telefonów w następujących sieciach: T-MOBILE, PLUS GSM, ORANGE, PLAY.
4.10. Platforma Betreuerin.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwisu Dotpay, jak i za wysyłanie SMS przez Osoby do tego nieuprawnione.
4.11. W przypadku, gdy Użytkownik w ciągu 24 godzin od skutecznego wysłania SMS / zamówienia nie otrzyma SMS zwrotnego z kodem aktywacyjnym, należy złożyć reklamacje w serwisie Dotpay http://www.dotpay.pl/reklamacje.
4.12. Reklamacje dotyczące jakości realizacji usług lub problemy techniczne należy zgłaszać niezwłocznie, jednak nie później niż 3 dni robocze od zaistniałej sytuacji na adres mailowy: info@betreuerin.pl.
4.13. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od otrzymania.
4.14. Platforma Betreuerin.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie usług z przyczyn leżących po stronie Osób trzecich lub spowodowane działaniem siły wyższej.
4.15. Opłata za usługi SMS będzie uwzględniona na fakturze wystawianej przez właściwego operatora komórkowego.

5.ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI


5.1. Zamieszczanie treści, publikowanie ogłoszeń, publikowanie profili oraz korzystanie z platformy Betreuerin.pl jest dokonywane w oparciu o niniejszy regulamin.
5.2. Platforma Betreuerin.pl nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane przez Użytkowników dane, treści, dokumenty,  działania Użytkowników i osób trzecich oraz  za wykorzystanie przez nich danych innych Użytkowników niezgodne z celem platformy.
5.3. Wszelkie treści, dane zamieszczane przez Użytkowników nie są weryfikowane przez Betreuerin.pl pod względem rzetelności i ich zgodności z prawem.
5.4. Betreuerin.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość, legalność oraz prawdziwość publikowanych ofert. Odpowiedzialność za dane, treści, dokumenty oraz działania ponoszą wyłącznie Użytkownicy.
5.5. Rejestrując się na platformie Użytkownik ma obowiązek podania swoich prawdziwych danych osobowych i automatycznie wyraża zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, dz. u. nr. 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami i  zgodnie z RODO oraz ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dz.u. nr 144, poz. 1204 ze zmianami)

6. POLITYKA PRYWATNOŚCI

6.1. Portal Betreuerin.pl udostępnia platformę i umożliwia Użytkownikom znalezienie pracy lub pracownika. Każdy Użytkownik ma pełen dostęp do swojego profilu i sam jest jego administratorem, w każdym czasie w momencie wyczerpania się celu przetwarzania danych, to jest poszukiwania ofert pracy lub pracowników Użytkownik jest zobowiązany do usunięcia swojego profilu, a w przypadku problemów technicznych do zgłoszenia chęci usunięcia profilu na adres mailowy info@betreuerin.pl. Profil zostanie niezwłocznie usunięty.
6.2. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych Betreuerin.pl., informuje, że uzyskane dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem i za zgodą Użytkowników.
6.3. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania, w przypadku problemów technicznych należy skontaktować się drogą mailową pod adresem info@betreuerin.pl, a wszelkie zmiany, w tym pełne usunięcie danych zostanie niezwłocznie dokonane przez Właściciela/Wydawcę Betreuerin.pl
6.4 Każdy Użytkownik oświadcza tym samym, że został poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, aktualizowania i całkowitego usunięcia.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
7.2 Wszelkie spory związane ze świadczeniem usług przez Betreuerin.pl będą rozstrzygane przed sądem właściwym ze względu na siedzibę Betreuerin.pl.
7.3 Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy: info@betreuerin.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni.

Projekt: Devilart - strony internetowe.
Copyright © - 2024 Betreuerin.com.pl